Echipa 

CINE SUNTEM

STATUTUL

Cabinetului Dragomir Daniel - Detectiv Particular

Subsemnatul Dragomir Daniel , cetatean roman domiciliat in Bucuresti

Am convenit, dupa cum urmeaza, statutul Cabinetului de Detectiv Paticular pe care am hotarât sa il înfiintez conform legii 329 /2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Detectiv Particular , avand atestatul de Detectiv Particular G 03882 emis de DGPMB in data de 12.12.2014 Obiectul si scopul profesional

(1) Biroul are ca obiect exercitarea profesiei de Detectiv Particular, conform art 7 alin (3) din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

(2) Obiectul de activitate se exercita potrivit legii privind organizarea si exercitarea profesiei de detectiv

(3) Subsemnatul este tinut raspunzator personal de actele sale profesionale. Detinatorul biroului este liber de a accepta sau refuza un client.

(4) Functioneaza dupa codul CAEN 8030

Cabinetul are ca principal obiectiv asigurarea informatiei rapide si corecte de care clientul are nevoie intr-un anumit moment. Prin serviciile de filaj si investigatii private, suntem la dispozitia clientului pentru a rezolva problemele si doleantele acestuia în cel mai scurt timp posibil, respectând întocmai litera si spiritul legii.

Activitatile specifice de investigaţii private, reprezintă ansamblul de activităţi permise de lege, desfăşurate de detectivii particulari, in scopul aflarii adevarului, sau a documentarii unor situaţii, acte, fapte sau împrejurări care fac interesul unor cauze legale si legitime, apartinand unor persoane fizice sau juridice.

Lista activitatilor specifice de Investigatii :

- investigatii generale;

- investigatii privind infidelitatile sau interesele

matrimoniale.

- investigatii in cazuri de divort

- investigatii privind violenta in familie

- investigatii pentru corporatii si cazuri de

criminalitate corporativa

- investigatii privind corectitudinea angajatilor a

partenerilor de afaceri,

- investigatii privind despagubirea angajatilor

- investigatii privind recuperarea datoriilor

- investigatii in cazuri de recuperare a bunurilor

sau a bunurilor care fac obiectul contractelor de

leasing sau inchiriere;

- investigatii legate de serviciile de paza

- investigatii in domeniul protectiei persoanelor

si a bunurilor;

- investigatii in prevenirea pierderilor in afaceri

- investigatii in domeniul cauzelor civile,

examinarea documentelor, documentare

video/foto

- investigatii in cazuri de frauda;

- investigatii privind cautarea copiilor sau persoanelor

disparate sau plecate de la comiciliu;

- investigatii financiar-economice

-investigatii de mediu si protectia mediului

- activitati de filaj,supraveghere,

supraveghere video;

- investigatii legate de animalele de companie

- identificarea de indicii sau mijloace de proba,

la solicitarea partii vatamate, care sa poata fi

utilizate in cauzele civile sau penale;

Administrarea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii

din dotare

Necesarul de mijloace, echipamente şi aparatura de lucru se stabileşte echipamente şi aparatură de lucru. în conformitate cu sarcinile / atribuţiunile de serviciu.

1.2. Stabilirea necesarului de echipamente de lucru se realizează în faza de pregatire a misiunii / cercetarii astfel încât sa se asigure operativitatea şi continuitatea acesteia.

1.3. Starea echipamentului de lucru şi a aparaturii este verificata în scopul depistarii şi înlocuirii reperelor defecte.

2. Recepţionarea / preluarea

2.1. Mijloacele, echipamentele şi aparatura de lucru sunt preluate în mijloacelor, aparaturii şi conformitate cu nomenclatorul de dotare. echipamentelor de lucru.

2.2. Preluarea mijloacelor, echipamentelor şi a aparaturii se face cu verificarea încadrarii lor la parametrii tehnici şi functionali adecvati.

3. Păstrarea / întreţinerea mijloacelor

3.1. Mijloacele şi aparatura de lucru sunt pastrate în locuri special şi aparaturii din dotare. amenajate în acest scop.

3.2. Echipamentele şi aparatura de lucru sunt pastrate / depozitate conform normelor PM şi PSI.

3.3. Pastrarea şi întretinerea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din dotare se efectuează potrivit instrucţiunilor furnizorilor

Prelucrarea documentelor de lucru

1.1. Completarea actelor şi documentelor operative se realizeaza în functie de natura şi utilitatea acestora.

1.2. Actele şi documentele operative sunt completate utilizându-se un limbaj specific, clar şi concis.

1.3. Actele şi documentele de lucru sunt legalizate şi certificate conform procedurilor legale existente.

2. Întocmirea rapoartelor de activitate.

2.1. Rapoartele de activitate sunt redactate într-un limbaj clar şi concis, utilizându-se o terminologie de specialitate.

2.2. Conţinutul rapoartelor de activitate este relevant, concentrat pe obiectivele stabilite şi reflecta realitatea cu exactitate.

2.3. Informaţiile cuprinse în rapoartele de activitate sunt explicit formulate şi sustinute cu argumente valide.

3. Înregistrarea datelor şi informaţiilor

3.1. Datele şi informatiile rezultate din activitate sunt înregistrate corect, rezultate din activitate. în conformitate cu metodologia şi posibilitatile existente.

3.2. Datele şi informatiile sunt organizate, pe fişiere distincte, permitând accesarea şi valorificarea lor de catre organele autorizate.

3.3. Baza de date cuprinde informaţii codificate, asigurându-se astfel secretizarea lor.

4. Arhivarea documentelor de lucru.

4.1. Documentele de lucru sunt arhivate în funcţie de posibilităţile tehnice existente.

4.2. Arhivarea documentelor de lucru respecta principiul rigurozitatii şi al unei bune structurari, permitând realizarea unei evidente operative şi funcţionale.

4.3. Documentele de arhiva sunt bine întretinute şi li se asigura o maxima securitate. Gama de variabile .

1.Acte şi documente operative : ordine de misiune, rapoarte de activitate, contracte, note de primire-distribuţie (N.P.D. ) etc.

2.Rapoartele de activitate sunt realizate atât periodic, cu rol de informare asupra stadiului investigaţiei, cît şi la finalul activităţii .

3.Modalităţi de înregistrare şi arhivare a datelor : registre, evidenţe, computere, fişiere, cataloage etc.

Metodele şi mijloacele de comunicare folosite sunt adecvate situatiei şi permit transmiterea rapida şi corecta a informatiei. Informatiile transmise sunt clare, concise şi redactate într-un limbaj specific. Întrebarile pentru obtinerea informatiilor suplimentare şi clarificari sunt pertinente, logice şi opportune

Oferta de servicii

Oferta de servicii se întocmeşte cu respectarea legislatiei în vigoare.

 Oferta se redactează în termeni clari, evidenţiindu-se principalele

2. Negocierea termenilor contractului

2.1. Negocierea se realizează într-un cadru organizat.

2.2. Modul de onorare al ofertei este stabilit în termeni clari şi precişi.

2.3. Termenii contractului se negociaza în spiritul legii şi al avantajului reciproc al părţilor contractante.

2.4 Termenii contractului se stabilesc în funcţie de natura activităţilor / serviciilor prestate.

3. Încheierea contractului.

3.1. Contractul se încheie cu acordul declarat al părţilor, în termenii stabiliţi în cadrul negocierii.

3.2. Contractul respectă condiţiile prevăzute de lege.

3.3. Încheierea contractului se realizează în termeni clari, standardizaţi din punct de vedere al formei şi fondului.

Termenii contractului se referă la obligaţii, drepturi ce revin ambelor părţi contractante, clauze specifice, garanţii cu privire la confidenţialitate, secretizare etc. , daune şi / sau despăgubiri în caz de nerespectare sau neexecutare a obiectului contractului, termenii de execuţie ai contractului etc.

Personalul nu va fi angajat în acţiuni de forţă, în executări silite, conflicte stradale sau între grupuri de personae

Obligativitatea încetării raporturilor de muncă cu angajatorul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum şi obligaţia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.

Investigatiile sunt efectuate in conformitate cu legile :


Legea 329/2003 pricind exercitarea profesiei de detectiv

particular, modificata si completata prin Lega nr.353 din 15

iulie 2004.

F. HG.1666/07.10.2004 - pentru aprobarea Normelor de

aplicare a Legii nr.329/2003, privind exercitarea profesiei de

detectiv particular

G. Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr.16 din 09

martie 2005 si Legea nr.268 din 01 octombrie 2007.

H. HG.585/2002 pentru aprobarea standardelor Nationale de

protectie a informatiilor clasificate în România, modificata si

completata.

I. Ordonantaa de urgenta nr.44 din 16 aprilie 2008 privind

desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele

fizice autorizate, intreprinderile individuale ??i întreprinderile

familiale, modificata si completata prin Ordonanta de

Urgenta nr.38 din 22 aprilie 2009.